Pusanisa Takkabutr

  • 5' 2¾" / 160cm
  • 32½" / 83cm
  • 61cm
  • 85cm
  • 8.5
  • 6-8
  • Black
  • Black