Prasy Prakasan

  • 5' 3¼" / 161cm
  • 34¼" / 87cm
  • 81cm
  • 96cm
  • 6-8
  • Black
  • Black